Dostoevsky

Director

Vladimir Khotinenko

Director of photography

Ilya Demin

Producers

Sergey Melkumov

Sergey Shumakov